Handlingar till Årsmöte den 27 februari kl. 19:30

SMK Uppsalas årsmöte

Dag: Måndag 27 februari

Tid: kl. 19:30

Var: SMK Uppsalas klubbhus


 

Dagordning vid SMK Uppsalas årsmöte 2017-02-27

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om årsmötet har utlyst på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. a. Föreningsstyrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. b. Föreningsstyrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionens avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av:

a. SMK Uppsala’s ordförande för en tid av 1 år.
Avgående: Anders Norstedt
b. 2 styrelseledamöter för 2 år.
Avgående: Leena Bodefjäll
c. 4 sektionsstyrelsemedlemmar för 1 år.
Avgående: Rickard Karlsson, Camilla Tibblin, Torbjörn Asplund,
Bosse Jansson och Johan Waltari.
d. 4 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
Avgående: Anna Lindskog, Rikard Ohlsson, Jesper Andersson, Leif Jansson
och Kristian van Baal
e. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år
Avgående: Ove Dellbeck, Sture Bergman
Suppleanter: Carl-Henrik Ohlsson, Anders Tolf.
f. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses
till ordförande.
g. 1 ombud till CF-årsmötet.
Avgående: Ove Dellbeck
h. 1 lotteriansvarig och suppleant för ett år.
i. 2 ombud till Motorsportunionen på ett år.
Avgående: Michel Lindskog, Tomas Lindström.

14. Övriga frågor
15. Årsmötets avslutning

 


12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner


 

Motion 1: Tillsättande av medlemshanteringsgrupp

För att underlätta hanteringen av medlemsansökningar och dess registrering i berörda register föreslås att en medlemshanteringsgrupp tillsätts som får i uppdrag att föra medlemsregistret för klubben och registrera berörda medlemmar inom respektive förbund för licensuttag.
Medlemshanteringsgruppen bör även ansvara för utskick av medlemsavgifter samt eventuella utträden ur klubben.


Styrelsen föreslår årsmötet:

Att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att utse personer till medlemhanteringsgruppen

 


Motion 2:  Borttagning av familjemedlemsskap

För att underlätta hanteringen av medlemsavgifter tas familjemedlemsskap bort som alternativ tills ett system finns som gör detta hanterbart vid fakturautskrift och registrering av betald medlemsavgift.

Förhoppningen är att detta kan lösas tillfredsställande och vi kan i så fall åter göra familjemedlemsskap tillgängligt.

Styrelsen föreslår årsmötet:

Att Bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att utforska möjligheterna

 


 

Motion 3: ang Försäljning av klubblokal

Området Boländerna står inför stora förändringar, därför vill styrelsen lägga en motion om att få inleda försäljning av vår klubblokal, Bergsbrunnagatan 4 Boländerna 3:13.

Enligt stadgarna, §9 Fastigheten Boländerna 3:13, så krävs beslut av två påföljande årsmöten, med minst 12 månaders mellanrum och minst 2/3 majoritet av SMK Uppsalas närvarande medlemmar.

Vi yrkar med anledning av ovan nämnda

Att ett framtida beslut om försäljning av fastigheten Boländerna 3:13 göres möjligt, genom att årsmötet bifaller motionen (röstar för förslaget), för att kunna få till stånd ett beslut på nästkommande årsmöte.

Anders Norstedt/ Ordförande

 


 

Motion 4

För att medlem ska kunna söka och få ut tävlingslicens via sitt specialidrottsförbund krävs att medlemsavgift för det aktuella året är inbetald.

På SMK Uppsalas årsmöte, som hålls innan februari månads utgång, fastställs medlemsavgifter för innevarande år. Medlemsavgiften gäller enligt stadgarna från 1 mars till 28 februari.

Detta medför att det inte skapas eller skickas ut några fakturor på medlemsavgifter innan dess.

Detta gör att det blir problem för dem som behöver få ut sina licenser innan dess.

Det skulle underlätta för både den enskilde medlemmen, administratörerna i medlemsgruppen och för kassören att fakturor kunde framställas och skickas ut redan till räkenskapsårets början.
Det innebär att medlemsavgifterna redan skulle behöva vara fastställda vid räkenskapsårets början i januari.

Vi yrkar med anledning av ovan nämnda

Att stadgarna ändras så att medlemsavgiften gäller per kalenderår. (1 januari -31 december)

Att årsmötets beslut gällande punkt 9 på dagordningen, Fastställande av medlemsavgifter, ska avse innevarande räkenskapsår 2017.

Att årsmötets beslut gällande punkt 9 på dagordningen, Fastställande av medlemsavgifter även ska avse, och fortsättningsvis alltid ska avse, kommande räkenskapsår.

Medlemsgruppen SMK Uppsala